By Xuefei Chen Axelsson

Stockholm, Mar.2(CED)– Swedish Prime Minister Andersson made a national television speech on the situation of Russia’s attack on Ukraine and Swedish dealing policy.

The following is both the English and Swedish version of the speech.

Sweden.

There is a war going on in Europe.

Cities such as Kyiv, Kharkiv and Mariupol are currently being attacked by Russian forces.
We are very angry with the attacks on the people of Ukraine.

We are also filled with admiration for all Ukrainians who join the furious defense of their democracy and freedom.
Russia's armed attack on Ukraine is unprovoked, illegal and indefensible. 
The Kremlin claims that Ukraine belongs to a special Russian sphere of interest.

But in today's Europe there is no room for spheres of interest.
Russia's success in including Ukraine under its sovereignty opens it up to similar demands on other countries.
Russia's armed attack is more than an attack on Ukraine, it is an attack on each country's right to decide its own future.

It poses a threat to international peace and security.
That is why Sweden, the EU and many other countries are joining Ukraine. 

The Swedish government's measures span three areas: sanctions against Russia, support for Ukraine, and strengthening Sweden.
We in the EU and our partners have responded quickly and decisively with very extensive sanctions against Russia and the Russian leadership. 

That work continues.
Europe supports Ukraine in word and deed. 
With financial and humanitarian support. With refugees for the Ukrainians fleeing the war.
But also: in support of Ukraine's legal right to defend its country. 

On Monday, the Swedish Parliament decided in broad consensus, to send support to Ukraine's armed forces, including defensive weapons.
Sweden has not done anything similar since the Soviet Union attacked Finland in 1939. 

Many Swedes take it for granted to extend a helping hand to those who are under attack. But I know that there are also those of us who wonder what consequences this will have for Sweden. Do we thus become a target for Russian retaliation? 

 I have carefully considered both perspectives. As Prime Minister, my first and last question before any decision is: What is best for Sweden's security?  

My conclusion is that Swedish security is best served by helping Ukraine to defend itself. Their defense of their borders is a defense of all countries' borders and of the protection that international law gives all countries in the world. The security situation in Sweden's immediate area has deteriorated since several years back. Now it's sharpened further. 

We are not under direct threat of an armed attack on Sweden. However, the threat picture has increased. The Swedish people are a target for Russian influence campaigns and misinformation. The purpose is to scare us, silence us and increase the contradictions - within the EU, within Sweden and between people. Swedish interests are also exposed to cyber espionage and cyber attacks.  

The government is cooperating with all relevant actors to maintain and strengthen our ability to withstand such attacks. We have also been implementing a strong strengthening of our country's total defense for several years now and in broad political agreement. 

 It is obvious that the pace must now increase. Therefore, I announce that the government will take the initiative for additional resources to the total defense. Sweden's defense capability needs to be strengthened. The rearmament is brought forward. Sweden must have a strong defense. A total defense of the Swedish people and for the Swedish people. 

 We must also prepare for the consequences of Russia's war in our daily lives. 

The prices of fuel and electricity are already rising. Other goods can also be more expensive, such as food. Small savers see their pension funds being put under pressure. Swedish jobs and companies are at risk.

The government and Swedish authorities are following this development very closely. My government is pursuing a clear line in this situation. 

Sanctions against Russia, support Ukraine and strengthen Sweden. 

But each of us must also do our part. Primarily. Stay informed. Seek information from credible sources. Use your judgment. 

Every person who spreads disinformation risks undermining our common security. Nor does it disseminate information about Sweden's defense. Each individual piece of information about exercises and transfers is a piece of the puzzle for foreign players. 

And above all: support each other. 

Pay special attention to children and young people. They are often reached by more information than we adults want. Then adults who listen and explain need to be on hand. As so many Swedes have already done, you can also support the people of Ukraine. 

Donate money or participate in a peaceful demonstration. None of us can do everything, but every single contribution makes a difference. Finally. In recent years, we have gone through a very difficult crisis together, the global pandemic. It has been a painful and trying time. But it has taught important lessons. One lesson is that when we are faced with tough demands, then we are able to gather, as a country and as fellow human beings. 

Nowadays, the present has presented us with a new task and demands that we Swedes gather. In solidarity with the people of Ukraine. In defense of democracy and freedom. For the security of all Europe. Sweden and the Swedish people will be able to do that task. 
Thanks for listening.


07:52

Sverige.

Det pågår ett krig i Europa.

Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv och Mariupol av ryska styrkor.

Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk.

Vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet.

Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt.

Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär.

Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer.

Lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar det upp för snarlika krav på andra länder.

Rysslands väpnade angrepp är mer än en attack på Ukraina, det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid.

Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Därför sluter Sverige, EU och många andra länder upp bakom Ukraina.

Den svenska regeringens åtgärder spänner över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina, och att stärka Sverige.

Vi inom EU och våra partners har snabbt och beslutsamt svarat med mycket omfattande sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen.

Det arbetet fortsätter.

Europa stöttar Ukraina i ord och i handling.

Med ekonomiskt och humanitärt stöd. Med fristad åt de ukrainare som flyr undan kriget.

Men också: med stöd till Ukrainas lagliga rätt att försvara sitt land.

I måndags beslutade Sveriges riksdag i bred samsyn, att skicka stöd till Ukrainas väpnade styrkor, inklusive defensiva vapen.

Något liknande har Sverige inte gjort sedan Sovjetunionen angrep Finland 1939.

Många svenskar ser det som självklart att räcka en hjälpande hand till den som är under angrepp. Men jag vet att det också finns dom av oss som frågar sig vad detta får för konsekvenser för Sverige. Blir vi därmed en måltavla för rysk vedergällning?

Jag har noga övervägt båda perspektiven. Som statsminister är min första och sista fråga inför varje beslut: Vad är bäst för Sveriges säkerhet?

Min slutsats är att svensk säkerhet tjänas bäst av att vi hjälper Ukraina att försvara sig.

Deras försvar av sina gränser är ett försvar av alla länders gränser och av det skydd som folkrätten ger alla världens länder.

Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämrats sedan flera år tillbaka. Nu skärps det ytterligare.

Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har hotbilden ökat.

Svenska folket är en måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna – inom EU, inom Sverige och mellan människor. Svenska intressen utsätts också för cyberspionage och cyberattacker.

Regeringen samverkar med alla berörda aktörer för att vidmakthålla och stärka vår förmåga att stå emot den sortens angrepp.

Vi genomför också sedan flera år tillbaka och i bred politisk enighet en kraftig förstärkning av vårt lands totalförsvar.

Det är uppenbart att takten nu måste öka. Därför meddelar jag att regeringen kommer att ta initiativ för ytterligare resurstillskott till totalförsvaret.

Sveriges försvarsförmåga behöver stärkas. Upprustningen tidigareläggas.

Sverige ska ha ett starkt försvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska folket.

Vi måste också förbereda oss på de följdverkningar som Rysslands krig får i vår vardag. 

Priserna på drivmedel och el stiger redan. Andra varor kan också bli dyrare, till exempel livsmedel. Småsparare ser sina pensionsfonder sättas under press. Svenska jobb och företag riskerar att drabbas.

Regeringen och svenska myndigheter följer den utvecklingen mycket noga.

Min regering driver en tydlig linje i det här läget. Sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Men var och en av oss måste också göra sitt.

Först och främst. Håll dig informerad. Sök information från trovärdiga källor. Använd ditt omdöme.

Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet.

Sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.

Och framför allt: stötta varandra.

Var särskilt uppmärksam på barn och unga. De nås ofta av mer information än vi vuxna önskar. Då behöver vuxna som lyssnar och förklarar finnas till hands.

Som så många svenskar redan gjort kan du också stötta Ukrainas folk. Skänka pengar eller delta i en fredlig manifestation. Ingen av oss kan göra allt, men varje enskilt bidrag gör skillnad.

Till sist.

De senaste åren har vi tillsammans gått igenom en mycket svår kris, den globala pandemin.

Det har varit en smärtsam och en prövande tid. Men den har gett viktiga lärdomar. En lärdom är att när vi ställs inför tuffa krav, då klarar vi av att samla oss, som land och som medmänniskor.

Nu har samtiden ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas.

I solidaritet med Ukrainas folk.

Till försvar av demokrati och frihet.

För hela Europas säkerhet.

Sverige och svenska folket kommer att klara den uppgiften.

Tack för att ni lyssnade.

By Chinaeuropenet

Xuefei Chen Axelsson is an independent media person. She has been a journalist for 30 years. She studied English, International politics, and sustainable development. She has been to Zimbabwe, Mozambique, Namibia and South Africa, Australia, New Zealand and America, Canada, France, Germany, Spain and all the nordic countries including Sweden, Finland, Denmark, Norway, Iceland and Britain. She is good at talking with all kinds of people and exchange ideas and serves as a bridge between China and the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *